www.BOIKOTAS.lt

Kovokime vertybių kovą kartu!

Vertybės

Vertybės yra kiekvieno žmogaus ir tautos gyvenimo pamatas. Išpažįstamos vertybės lemia kiekvieno individo pasirinkimus, gyvenimo kryptį. Su žmogaus branda prasideda neišvengiama jo asmeninė vertybių kova. Kokias vertybes žmogus pasirinks? Vertybės būna įvairios. Vienos veda į žmogaus laimę, kitos ją griauna ir jas labiau tinka vadinti antivertybėmis. Vertybių kovos niekas negali išvengti! 

Mūsų ginamos vertybės:

1.   Krikščioniškas tikėjimas. Esame laisvi išpažinti ir liudyti savo tikėjimą. Niekas neturi teisės rodyti jam nepagarbą.

2.   Laisvė. Kiekvienas žmogus iš prigimties yra laisvas ir orus. Niekas neturi teisės jo pavergti, išnaudoti, prievartauti. 

3.   Meilė Tėvynei. Nepritariame globalizmui. Pasisakome už patriotizmą, sąmoningą savo pareigų gimtam kraštui vykdymą.

4.   Tradicinė šeima. Pasisakome už iš vyro ir moters meilės kylančią santuoką, kaip vienintelę ir nepakeičiamą kiekvieno vaiko laimės sąlygą, kiekvienos tautos gerovės pamatą. 

5.   Gyvybė. Žmogaus gyvybė neliečiame nuo jos pradėjimo momento. Nesutinkame su jokiais bandymais interpretuoti šią nuostatą kitaip. Pasisakome prieš bet kokias manipuliacijas žmogaus gyvybe: abortus, dirbtinius apvaisinimus, embrionų šaldymą ar kitokius žmogaus orumą griaunančius eksperimentus.

6.   Švari gamta. Pasisakome už ekologinį mąstymą, gamtos tausojimą (ypatingai Lietuvos miškus), žaliąsias technologijas. Pasisakome prieš vartotojišką gyvenimo būdą.

7.  Lietuvių kalba. Pasisakome prieš bet kokį lietuvių kalbos teršimą keiksmažodžiais, iš užsienio kalbų neverstais žodžiais, jos statuso menkinimą. 

8. Demokratija. Pasisakome už aktyvų pilietiškumą, dalyvavimą rinkimuose, skaidrumą, tarnavimą visų labui, teisingumą, sąžiningumą. 

9. Tiesa. Objektyvūs faktai apie mus supančią ir mumyse esančią realybę, kuriuos patvirtina sveikas protas, sąžinė, gyvenimiška patirtis. 

Kviečiame boikotuoti visas organizacijas, pavienius asmenis, kurie savo veiksmais, žodžiais, neveikimu griauna mums brangias vertybes!